Obsah

Späť

183/2017 Poplatok za LSPP v Šamoríne pre spol. Rescue – BH s.r.o.

Uznesenie č. 183

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  schvaľuje vyplatenie poplatku za poskytovanie LSPP v Šamoríne pre občanov obce Veľká

  Paka pre spol. Rescue – BH, s.r.o., so sídlom  Dunajská 43/A, 931 01 Šamorín vo výške

  1€/občan. Poplatok sa schvaľuje na rok 2017.

 

  Počet prítomných poslancov: 6

 

  Hlasovanie : 

  za: 6

  proti : 0

  zdržal sa :0

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť