Obsah

Späť

185/2017 Zrušenie uznesenia o zadávaní zákaziek na „Dopyty“ a komisiu pre verejné obstarávanie

Uznesenie č. 185

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  A/ neruší bod f, z čísla 5, uznesenia č. 23/2013 o povinnosti zadávať zákazky nad 5000,-

  EUR  do 20.000,- EUR aj na internetovú stránku „DOPYTY“.

 

  B/ ruší komisiu pre verejné obstarávanie.

 

  Počet prítomných poslancov:6

 

  Hlasovanie : 

  za: 6

  proti : 0

  zdržal sa : 0

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť