Obsah

Späť

186/2017 Žiadosť o prenájom pozemku č. 81/1 v k.ú. Malá Paka p. Monika Mrázová

Uznesenie č. 186

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  prekladá žiadosť o prenájom pozemku č. 81/1 v k. ú. Malá Paka do zistenia

  možnosti prenájmu ornej pôdy pre nepoľnohospodárske účely.

 

  Počet prítomných poslancov: 6

 

  Hlasovanie : 

  za: 6

  proti : 0

  zdržal sa :0

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť