Obsah

Späť

187/2017 Žiadosť o prenájom časti pozemku č. 143/3 v k. ú. Čukárska Paka p. Viera Stanová

Uznesenie č. 187

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  zamieta prenájom časti pozemku č. 143/3 v k. ú. Čukárska Paka pre p. Vieru

  Stanovú na parkovanie vozidiel spol. Dirty Jobs, s.r.o.

 

  Počet prítomných poslancov:6

  Hlasovanie : 

  za: 6

  proti : 0

  zdržal sa : 0

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť