Obsah

Späť

192/2017 Voľba návrhovej komisie

Uznesenie č. 192

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

v o l í

 

a/ predsedu návrhovej  komisie :  Alenu Kosťovú

b/ členov komisie : Ing. Júliusa Vargu , Milana Žilinského

 

Počet prítomných poslancov : 5

 

Hlasovanie : 

 za: 5

 proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 26. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť