Obsah

Späť

195/2017 Záverečný účet obce 2016 - Plnenie rozpočtu 2016

Uznesenie č. 195

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

a /berie na vedomie  plnenie  rozpočtu obce  Veľká Paka  za rok 2016,

b/ berie na vedomie stanovisko  hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu  obce Veľká Paka za rok 2016,

c/ schvaľuje záverečný účet obce Veľká Paka za rok 2016 bez výhrad.

 

 

Počet prítomných poslancov : 5

 

Hlasovanie : 

 za: 5

 proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 26. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť