Obsah

Späť

197/2017 Návrh VZN obce Veľká Paka č. 1/2017 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka,

Uznesenie č. 197

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

1.         Berie na vedomie

 

a)         správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka

            (príloha č. 1)

 

b)         stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka

 

c )        výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zákona,  zo dňa 27.06.2017   č. j. OU-TT-OVBP1-2017/021695/Há

 

2.         Schvaľuje

 

a)         Zmeny a doplnky 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka,

 

b)         vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka (príloha č. 2)

 

c)         VZN č.01/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka

 

3.         Ukladá

           

a)         zabezpečiť zverejnenie VZN č. 01/2017 a Záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2016

            Termín :          ihneď po schválení Zmien a doplnkov 02/2016

 

b)         označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka schvaľovacou doložkou

            Termín :          do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 02/2016

 

c)         vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 02/2016 územného plánu Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR

            Termín :          do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 02/2016

 

d)        zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka v obci, na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky a na stavebnom úrade

            Termín :          do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 02/2016

 

Počet prítomných poslancov : 5

Hlasovanie : 

 za: 5

 proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 26. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť