Obsah

Späť

198/2017 ŽIadosť o vrátenie poplatku za merače elektriny 12BJ

Uznesenie č. 198

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje  vrátenie poplatku za merače elektrickej energie v sume 12x209€ na základe predloženia dokladu o zaplatení.

 

Počet prítomných poslancov : 5

 

Hlasovanie : 

 za: 5

 proti :0

 zdržal sa

Vyvesené: 26. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť