Obsah

Späť

2/2015 - Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce , voľba predsedov a členov komisií

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2014
Bod č. 2: Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce , voľba predsedov a členov komisií

Uznesenie 2/2015

Znenie uznesenia

              A.  zriaďuje :

 

                1. návrhovú komisiu

                2. mandátnu komisiu

                3. komisiu na ochranu verejného záujmu

                4. komisiu finančnú a pre správu obecného majetku

                 5. komisiu výstavby , územného plánu , pôdneho a vodného hospodárstva , dopravy    

                    a verejno – prospešných služieb

                6. komisiu školstva , mládeže , kultúry, športu,  sociálno - zdravotnej  a bytovej     

                    politiky 

                7. komisiu  pre ochranu životného prostredia

                8. komisiu pre verejné obstarávanie

 

             B.  volí:

 

                 1.  a) predsedu návrhovej komisie   :    Milan Žilinský

 

                     b) členov  komisie : a) poslancov :  Ivan Seňan, st. , Ladislav Kalina  ,Ing.

 

 

                2.  a) predsedu mandátnej  komisie  :   Štefan Szelle

 

                     b) členov  komisie : a) poslancov   : Július Varga  ,  Alena Kosťová

 

 

                3.  a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu:  Milan Žilinský

 

                     b) členov  komisie : a) poslancov   : Ivan Seňan, st. , Ladislav Kalina  ,Ing.

 

 

                4.  a) predsedu finančnej komisie a komisie pre správu obecného majetku :

 

                                                                                                                          Štefan Szelle

 

                      b) členov  komisie : a) poslancov  : Milan Žilinský , Ivan Seňan, st. ,

                           Ladislav  Kalina Ing.  ,Július Varga  ,  Alena Kosťová, Alexander Hunka

 

 

                5.  a) predsedu komisie výstavby , územného plánu , pôdneho a vodného  

                         hospodárstva , dopravy   a verejno – prospešných služieb :

                                                                                                 Ladislav Kalina ,Ing.

 

                     b) členov  komisie : a) poslancov : Ivan Seňan, st., Milan Žilinský

 

                                                      b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:                      

                                                           Martin Kráľ Ing., Milan Tomovič  Ing.

 

                   6. a) predsedu komisie školstva , mládeže , kultúry, športu, sociálno - zdravotnej   

                          a bytovej  politiky :  Alena Kosťová

 

                      b) členov  komisie : a) poslancov : Ivan Seňan, st., Július Varga ,

                                                           Alexander  Hunka

 

                                                       b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:  

                                                    Szilárd Csóka Ing., Dominik Vanek, Mária Czafiková Mgr.

 

                  7. a) predsedu  komisie  pre ochranu životného prostredia :  Ivan Seňan st.

 

                     b) členov  komisie : a) poslancov   Ladislav Kalina Ing., Štefan  Szelle,                    

                                                          Alexander Hunka

 

                                                      b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:  

                                                           Vladimír Pavlíček

 

                   8. a) predsedu komisie  pre verejné obstarávanie :  Milan Žilinský

             

                     b) členov  komisie : a) poslancov : Ivan Seňan, st. , Štefan  Szelle,

                                                          Alexander  Hunka, Ladislav  Kalina Ing. ,

                                                          Július Varga, Alena Kosťová

                                                      b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť