Obsah

Späť

200/2017 Mimoriadna finančná výpomoc pre Tímeu Pörsökovú na opravu vyhoreného domu a zariadenia

 

Uznesenie č. 200

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje  mimoriadnu finančnú  výpomoc pre Tímeu Pörsökovú vo výške 2 000 €. Výpomoc bude poskytnutá formou refundácie.

 

Počet prítomných poslancov : 5

 

Hlasovanie : 

 za: 5

 proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 26. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť