Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 202/2017

202/2017 Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

v o l í

 

a/ predsedu návrhovej  komisie :  Milan Žilinský

b/ členov komisie : Štefan  Szelle , Ing. Július Varga

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

Hlasovanie : 

 za:6

 proti :0

 zdržal sa : 0                                   

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť