Obsah

Späť

208/2017 Zmeny a doplnky ÚP obce – žiadosť Ing. Anna Darnadyová , Karolína Kovácsová

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

ukladá stavebnej komisii prehodnotiť podané  žiadosti na zmeny územného plánu a predložiť správu  na najbližšie  zasadanie obecného zastupiteľstva.

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

Hlasovanie : 

 za:6

 proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť