Obsah

Späť

209/2017 Žiadosť o zriadenie verejného osvetlenia – Ján Takács, Erika Šipošová , Andrea Dobrovičová

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

odkladá žiadosť Jána Takácsa , Eriky Šipošovej a Andrey Dobrovičovej o zriadenie verejného  osvetlenia , do  doby spoločného riešenia  osvetlenia s lokalitou k cintorínu  v Čukárskej  Pake.

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

Hlasovanie : 

 za:6

 proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť