Obsah

Späť

211/2017 Chodník pri ZŠ , okolo budovy ZŠ , chodník - ulička

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

poveruje starostu na dobudovanie chodníka pri základnej škole , okolo budovy základnej školy a rekonštrukcie chodníka v uličke .

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

Hlasovanie : 

 za:6

 proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť