Obsah

Späť

22/2015 - Kontrola plnenia vlastných uznesení

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 2: Kontrola plnenia vlastných uznesení

Uznesenie 22/2015

Znenie uznesenia

      A/ ruší  časť  uznesenia  č. 30/2014  bodu  2 časť B  :

      

       Dodatok č.1 k zmluve č.1/2013 o budúcej  kúpnej  zmluve o výstavbe  12 b. j. nájomných

       bytov  Veľká Paka 

       Financovanie obstarania technickej  vybavenosti v zmysle platnej legislatívy (tzn.    

       financovanie obstarávania technickej  vybavenosti min. vo výške 30%  z vlastných

       zdrojov  obce ). Toto uznesenie sa  prenesie do  Dodatku č.1/2013 o budúcej  kúpnej 

       zmluve o výstavbe   12 b. j. nájomných bytov  Veľká Paka  . Technická  vybavenosť pre 

       tieto byty je 24 720,- Eur , z toho ide 70 % z dotácií a zbytok 30% t.j.

       7 416,- Eur bude obec  financovať z vlastných zdrojov.

 

B/  presúva termín  dokončenia inventarizácie  obce na 31.03.2015

 

C/  zamieta žiadosť Jozefa Domonkoša o prijatie za člena do komisie  výstavby  a do komisie    

      športu

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 26. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť