Obsah

Späť

220/2017 Kontrola plnenia vlastných uznesení

 

Uznesenie č. 220

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

a/ s ú h l a s í  s uzatvorením  nájomnej  zmluvy s p. Patríciusom Lehotom , bytom  Malá Paka  405 , Veľká Paka na  poľnohospodársku pôdu nachádzajúcej sa v katastrálnom území Malá Paka, okres Dunajská Streda, obec Veľká Paka, zapísanej na LV č. 356, vedenej katastrálnym odborom okresného úradu v Dun. Strede, v rozlohe 4738 m2, ktorá je vo vlastníctve obce. Celková výmera prenajatej pôdy tvorí 129 m2  za sumu 19,35- EUR/rok.

 

b/ s ú h l a s í  s uzatvorením  nájomnej  zmluvy s p.Mónikou Mráz , bytom Malá Paka 404,Veľká Paka na  poľnohospodársku pôdu nachádzajúcej sa v katastrálnom území Malá Paka, okres Dunajská Streda, obec Veľká Paka, zapísanej na LV č. 356, vedenej katastrálnym odborom okresného úradu v Dun. Strede, v rozlohe 4738 m2, ktorá je vo vlastníctve prenajímateľa. Celková výmera prenajatej pôdy tvorí 205 m2 za sumu 30,75 EUR/rok.

 

c/ berie  na vedomie  plnenie  ostatných vlastných uznesení  podľa plánu.

 

 

Celkový počet poslancov OZ: 7

 

Počet prítomných poslancov OZ: 5

 

Hlasovanie : 

 za:5

 proti :0

 zdržal sa : 0                                  

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť