Obsah

Späť

221/2017 PHSR obce na roky 2017-2021

 

Uznesenie č. 221

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  schvaľuje  program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2017-2021.

 

  Celkový počet poslancov OZ: 7

 

 Počet prítomných poslancov OZ: 5

 

 Hlasovanie : 

  za:5

  proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť