Obsah

Späť

223/2017 Rozpočet na roky 2018 -2020

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  a/ schvaľuje rozpočet obce Veľká Paka na rok 2018

 

  b/ berie na vedomie  viacročný rozpočet obce Veľká Paka na roky 2019-2020

 

  c/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka na

      rok 2018

 

  Celkový počet poslancov OZ: 7

 

  Počet prítomných poslancov OZ : 5

 

  Hlasovanie : 

  za: 5

  proti : 0

  zdržal sa: 0

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť