Obsah

Späť

225/2017 Odmeny poslancom

Uznesenie č. 225

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

   a/ schvaľuje návrh finančnej komisie na výšku odmien poslancom

 

   b/ berie na vedomie zrieknutie sa poslanca Milana Žilinského svojich odmien

 

   c/ schvaľuje preradenie odmien poslanca Milana Žilinského vo výške 500€ do rozpočtu        

       školy na učebné pomôcky

 

   d/ súhlasí s vyplatením  mimoriadnej  odmeny pre poslanca Ing. Ladislava Kalinu vo 

       výške 1 000€

 

   e/ súhlasí s vyplatením  mimoriadnej odmeny pre poslanca Štefana Szelleho vo výške

       500€

 

   Celkový počet poslancov OZ:  7

 

  Počet prítomných poslancov OZ: 5

 

 

   Hlasovanie : 

   za: 5

   proti : 0

   zdržal sa: 0       / v bode d/ sa p. poslanec Ing. Kalina zdržal hlasovania/

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť