Obsah

Späť

227/2017 Zmluva o zriadení Združenia Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Veľká Paka + stanovy

Uznesenie č. 227

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

 

 schvaľuje

 

  a / účasť obce Veľká Paka ako zriaďovateľa v združení obcí

     s názvom: Združenie obcí Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Veľká Paka, so  sídlom: 930 41   

     Kvetoslavov 258.

 

  b/ Zmluvu o zriadení Združenia obcí Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Veľká Paka podľa

      predloženého návrhu.

 

  c/ Stanovy Združenia obcí Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Veľká Paka podľa predloženého

     návrhu v súlade s  § 20b ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

     neskorších predpisov.  

 

  Celkový počet poslancov OZ: 7

 

  Počet prítomných poslancov OZ:  5

 

   Hlasovanie : 

   za: 5

   proti :0

   zdržal sa:0

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť