Obsah

Späť

230/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

 

Uznesenie č. 230

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  schvaľuje  plán kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra na  I. polrok 2018 .

 

 Celkový počet poslancov OZ:  7

 

 Počet prítomných poslancov OZ: 5

 

   Hlasovanie : 

   za: 5

   proti : 0

   zdržal sa: 0

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť