Obsah

Späť

235/2018 - Zriadenie úpravne vody - atrazín

 

Uznesenie č. 235

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake na základe zistenia prítomnosti atrazínu v obecnom   

  vodovode a ochrany zdravia obyvateľstva:

 

  a/ súhlasí so zriadením úpravne vody na báze aktívneho uhlia.

  b/ poveruje starostu podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom z verejného obstarávania.

 

   Celkový počet poslancov OZ:  7

 

   Počet prítomných poslancov OZ: 5 / p. Szelle  ešte  nebol prítomný/

 

   Hlasovanie : 

   za: 5

   proti : 0

   zdržal sa: 0

 

   c/ súhlasí s vyčlenením  financií  z kapitálových  výdavkov na zriadenie  úpravne  vody.

 

   Celkový počet poslancov OZ:  7

 

   Počet prítomných poslancov OZ: 6

 

   Hlasovanie : 

   za: 6

   proti : 0

   zdržal sa: 0

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť