Obsah

Späť

237/2018 - Prenájom pozemku O2 Čukárska Paka

Uznesenie č. 237

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  a/ súhlasí s prenájmom časti pozemku KNE č. 253/1 v k.ú. Čukárska Paka, za účelom 

  výstavby telekomunikačného stožiara pre zabezpečenie pokrytia signálom O2.

  Žiada valorizovať cenu nájmu na základe indexu spotr. cien uvedených v Štatistickom úrade.

  Výška nájomného bude 1200€/rok + valorizácia, doba nájmu bude 30 rokov. Potrebnú

  výmeru t.j. 100m2 žiadame odčleniť od pozemku č. 253/1 geometrickým plánom.

 

  b/ poveruje starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy po vyšpecifikovaní valorizácie.

 

   Celkový počet poslancov OZ:  7

 

  Počet prítomných poslancov OZ: 6

 

 

   Hlasovanie : 

   za: 6

   proti : 0

   zdržal sa:0

 

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť