Obsah

Späť

239/2018 - Kronika 2016

Uznesenie č. 239

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  súhlasí  so zápisom do kroniky obce  za rok 2016 podľa predlohy od p. Bobokovej.

 

   Celkový počet poslancov OZ:  7

 

  Počet prítomných poslancov OZ: 6

 

 

   Hlasovanie : 

   za: 6

   proti :0

   zdržal sa:0

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť