Obsah

Späť

24/2015 - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 4: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015 

Uznesenie 24/2015

Znenie uznesenia

A/ berie na vedomie plán kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015

 

  B /poveruje hlavnú kontrolórku na výkon kontroly podľa predloženého Plánu kontroly

       na I. polrok 2015.

Vyvesené: 26. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť