Obsah

Späť

240/2018 - Projekt prístavby hasičskej zbrojnice

Uznesenie č. 240/2018

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  a/ súhlasí s vypracovaním projektu na prístavbu hasičskej zbrojnice k obecnému úradu.

 

  b/ súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom  

   rozpočtovej kapitoly MV SR – Výzva podľa §2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona č. 526/2010

   Z.z. (ochrana pred požiarmi).

 

   Celkový počet poslancov OZ:  7

 

  Počet prítomných poslancov OZ: 6

 

 

   Hlasovanie : 

   za: 5

   proti : 0

   zdržal sa: 1  /  Ing. Varga /

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť