Obsah

Späť

242/2018 - Prenájom priestorov pod poštou

 Uznesenie č. 242

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

   a/ presúva  žiadosť o prenájom priestorov pod Poštou za účelom zriadenia posilňovne ,

   s tým , že   požaduje  od  žiadateľa predloženie vyjadrení  od  RÚVZ a Pošty.

 

  Celkový počet poslancov OZ: 7

 

  Počet prítomných poslancov OZ: 6

 

  Hlasovanie : 

  za:6

  proti :0

  zdržal sa :0

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť