Obsah

Späť

245/2018 - Dotácia z Environmentálneho fondu - Rozšírenie kanalizácie

Uznesenie č. 245

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  1. berie na vedomie poskytnutie finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2018 na účel: Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Veľká Paka, Kanalizácia obce Veľká Paka – Rekonštrukcia kanalizácie – 1. etapa vo výške 61.498,- EUR
  2. súhlasí s výškou spoluúčasti v sume 3.236,74,- EUR

 

  1. súhlasí s realizáciou oboch projektov t.j. Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Veľká Paka a Kanalizácia obce Veľká Paka (k.ú. Malá Paka) – Rekonštrukcia kanalizácie – 1. etapa (k.ú. Čukárska Paka)

 

  1. súhlasí s dofinancovaním rozdielu sumy, ktorá vzíde z verejného obstarávania na obidva projekty z vlastného rozpočtu obce

 

  1. poveruje starostu obce podpísaním zmluvy s Environmentálnym fondom

 

 

 

   Celkový počet poslancov OZ:  7

 

  Počet prítomných poslancov OZ:5

 

 

   Hlasovanie : 

   za: 5

   proti : 0

   zdržal sa: 0

 

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť