Obsah

Späť

28/2015 - Kúpna zmluva 12 BJ STRESTAV, s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 8: Kúpna zmluva 12 BJ STRESTAV, s.r.o.

Uznesenie 28/2015

Znenie uznesenia

schvaľuje  kúpnu zmluvu č. 1813-NB s firmou  STRESTAV , s.r.o. so sídlom Gruzínska 36 , 851 02  Bratislava v ktorej  sa  jedná o nehnuteľnosti zapísané na LV 1097 pre k.ú. Veľká Paka, Obec Veľká Paka, okres Dunajská Streda ako:

 

a)Bytový dom 12 BJ, súpisné číslo 442, postaveného na pozemku KN-C parcela č. 44/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 561 m2

b)pozemku CKN parc. č. 44/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1297 m2

  1. pozemku CKN parc. č.  44/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere (561 m2) 

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 26. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť