Obsah

Späť

3/2015 -Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta , ods.3 tretia veta , ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpiso

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2014
Bod č. 3: Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta , ods.3 tretia veta , ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov

Uznesenie 3/2015

Znenie uznesenia

poveruje  poslanca Štefana Szelleho zvolávaním a vedením zasadnutí obecného            

             zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta , ods.3 tretia  veta , ods. 5  

             tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

             neskorších predpisov .

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť