Obsah

Späť

30/2015 - Uznesenia k ŠFRB a MDVaRR SR pre 12BJ

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 10: Uznesenia k ŠFRB a MDVaRR SR pre 12BJ

Uznesenie 30/2015

Znenie uznesenia

A)  schvaľuje odkúpenie novostavby 12 obecných nájomných bytov v bytovom dome  v k.ú. Veľká Paka ,  LV č.1097  zo  súpisným číslom :  442 od vlastníka  - právnickej osoby STRESTAV, s.r.o ,  Gruzínska 36, 821 05 Bratislava, IČO:  35910194, ktorá pozostáva z troch bytových domov, v každom po 4 bytové jednotky, ktoré sú  dvojpodlažné objekty s plochými strechami,  napojené vodovodnou prípojkou na verejný   vodovod, kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu z jestvujúcej šachty HVŠ2 do novej šachty RŠ, z káblovej elektrickej prípojky vedenej z novej transformačnej stanice, z NTL plynovej prípojky PE D50 na verejný STL plynovod, z rozšírenia verejného osvetlenia osadením 3 osvetľovacích stožiarov, z plochy pre nádrž na ukladanie domového odpadu a z chodníkov pre peších   na pozemkoch parc. č. 44/10, 44/12, 44/2, 275/1 - cesta, 280/62 – ( 261/1 – parcela registra „E“) a 280/10 v k. ú. Veľká Paka obce Veľká Paka  podľa spracovanej  projektovej  dokumentácie odborne  spôsobilou osobou  Ing. Hencze Attilom  cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR SR) za celkovú kúpnu cenu  652 407,40 EUR, ktorá pozostáva

1./ z kúpnej ceny za 12  obecných nájomných bytov vo výške 627 686,40 EUR 

2./  z kúpnej ceny za technickú vybavenosť k uvedeným 12 nájomným bytom vo výške

24 720,-  EUR

3./   z kúpnej  ceny za príslušenstvo stavby a inžinierske siete (vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka), prístupová komunikácia, chodníky, odstavné plochy, prístrešok pre komunálny odpad  a  pozemok p.č. 44/10 a p .č. 44/12 v k.ú. Veľká Paka , LV.č. 1097 od  vlastníka  - právnickej osoby STRESTAV, s.r.o ,  Gruzínska 36, 821 05 Bratislava, IČO 35910194 vo výške

 1,- EUR

 

B) súhlasí, s požiadaním o  podporu (úver) z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v účele U413 na kúpu nájomných bytov v bytovom dome k.ú. Veľká Paka, LV č.  1097 na základe  kúpnej  zmluvy

 

 

C) schvaľuje podanie žiadosti obce Veľká Paka na ŠFRB o poskytnutie podpory (úveru) na kúpu uvedených 12 obecných nájomných bytov v bytovom dome

 

 

D) schvaľuje podanie žiadosti obce Veľká Paka na MDVaRR SR o poskytnutie dotácie na kúpu uvedených 12 obecných nájomných bytov v bytovom dome

 

E) schvaľuje podanie žiadosti obce Veľká Paka na MDVaRR SR o poskytnutie dotácie na kúpu technickej vybavenosti k uvedeným 12 obecným nájomným bytom v bytovom dome

 

F) súhlasí s nasledovným financovaním odkúpenia uvedených 12 obecných nájomných bytov v bytovom dome vo Veľkej Pake:

1./ kúpna cena za 12 bytov vo výške 627 686,40 EUR sa uhradí:

a)z úveru zo ŠFRB vo výške   70 % z obstarávacej  ceny , t.j. 439 380,-EUR 

b)z dotácie MDVaRR SR vo výške  30 % z obstarávacej ceny , t.j. 188 300,-EUR

c)vlastné  zdroje  vo výške 6,40 EUR

 

2./ kúpna cena za technickú vybavenosť k 12 bytom  vo výške 24 720,- EUR sa uhradí:

a)  z dotácie MDVaRR SR vo výške 15 670,- EUR

b)  z vlastných  zdrojov (z rozpočtu obce na rok 2015) vo výške 9 050,- EUR

 

G)  súhlasí zo zriadením záložného práva v prospech ŠFRB   :

na  12 bytový dom na p.č. 44/12 registra ,,C,,  v k.ú. Veľká Paka druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo  výmere 561 m2  a pozemok na ktorom sa nachádza  príjazdová komunikácia p.č. 44/10 registra ,,C ,, v  k.ú.  Veľká Paka druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 297 m2

H ) súhlasí s prijatím záväzku  , že stavba  bude  mať  výlučne nájomný  charakter v trvaní po dobu lehoty splatnosti úveru v zmysle  zákona č. 150/2013  o Štátnom fonde  rozvoja  bývania a vyhlášky Ministerstva dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja  SR č. 284/2013 , najmenej po dobu 40 rokov.

 

I ) súhlasí s prijatím záväzku dodržať pri prenájme uvedených 12 obecných nájomných bytov ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010 Z. z.

 

J ) schvaľuje započítanie splátok vyššie uvedeného úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB  , t.j. 40 rokov

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 26. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť