Obsah

Späť

37/2015 - Upozornenie hlavnej kontrolórky

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 8: Upozornenie hlavnej kontrolórky na hrubé zanedbávanie povinností

Uznesenie 37/2015: Upozornenie hlavnej kontrolórky

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Zdržal sa: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Neprítomný: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 28. 5. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť