Obsah

Späť

39/2015 - Pridelenie nájomných bytov

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 10: Návrh komisie školstva, mládeže, kultúry, športu, sociálno - zdravotnej a bytovej politiky

Uznesenie 39/2015: Pridelenie nájomných bytov

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Neprítomný: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 28. 5. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť