Obsah

Späť

52/2015 - Voľba hlavného kontrolóra obce Veľká Paka

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. 4: Voľba hlavného kontrolóra obce Veľká Paka

Uznesenie 52/2015

Znenie uznesenia

 

A / volí za hlavného kontrolóra obce Veľká Paka Bc. Vojtecha Ravasza, v rozsahu 0,15 % 

týždenného pracovného času s nástupom od 01.08.2015.

 

Hlavný kontrolór obce bol zvolený tajným hlasovaním.

 

B/ súhlasí s tým, aby hlavný kontrolór obce Veľká Paka mohol vykonávať ďalšiu pracovnú činnosť, prípadne samostatne zárobkovú  činnosť.

 

 Hlasovanie : 

 za: 5

 proti : 0

 zdržal sa : 0 

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť