Obsah

Späť

57/2015 - Žiadosť spoločnosti DESTROY s.r.o. o stanovisko obce k usporiadaniu vlastníctva pozemkov

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. b: Žiadosť spoločnosti DESTROY s.r.o. o stanovisko obce k usporiadaniu vlastníctva pozemkov

Uznesenie 57/2015

Znenie uznesenia

súhlasí  vysporiadaním vlastníctva k pozemkom na par.č. 298/3 ,  298/5 ,  298/6 , 298/17, 298/34, 298/48 a 298/49 v katastrálnom území Veľká Paka okres Dunajská Streda pre firmu Destroy ,s.r.o. , Odborárska 52 , 831 02 Bratislava

 

Hlasovanie : 

za: 5

proti : 0

zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť