Obsah

Späť

58/2015 - Vybudovanie spevnených plôch pri železničných staniciach vo Veľkej Pake a Malej Pake

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. c: Vybudovanie spevnených plôch pri železničných staniciach vo Veľkej Pake a Malej Pake

Uznesenie 58/2015

Znenie uznesenia

poveruje starostu obce, aby dal vypracovať projekty a cenové ponuky na realizáciu odstavných plôch pri železničnej stanici vo Veľkej a Malej Pake.

 

Hlasovanie : 

za: 5

proti : 0

zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť