Obsah

Späť

59/2015 - Oprava strechy na kultúrnom dome

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.07.2015
Bod č. d: Oprava strechy na kultúrnom dome

Uznesenie 59/2015

Znenie uznesenia

poveruje starostu obce na vypracovanie posudku a následnej cenovej ponuky na výmenu strechy na KD.

 

Hlasovanie : 

za: 5

proti : 0

zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť