Obsah

Späť

6/2015 - Návrh kúpnej zmluvy R7

becné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2014
Bod č. 6: Návrh kúpnej zmluvy R7

Uznesenie 6/2015

Znenie uznesenia

schvaľuje

 

          odpredaj pozemkov pre výstavbu „Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“ podľa § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to  priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa kupujúcemu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava za cenu 20,57 €/m2. Celková kúpna cena podľa znaleckého posudku:   205,70 €.(slovom: Dvestopäť a 70/100 EUR). Pričom náhrada za výkup pozemku sa navyšuje oproti cene podľa znaleckého posudku na 1,2 násobok náhrady v peniazoch v zmysle § 6, ods.1 zákona č. 669/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Kúpna cena po navýšení na 1,2 násobok náhrady v peniazoch predstavuje: 246,84 €.(slovom: Dvestoštyridsaťšesť a 84/100 EUR).

           Dôvodom osobitného zreteľa je odpredaj pozemkov pre Národnú diaľničnú spoločnosť vo verejnom záujme pre účely výstavby „Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“.

 

              Odpredaj sa týka týchto parciel a výmery v nasledovnom rozsahu:

             

Por.

Č.LV

Č. parcely

 Reg.KN

 Celková výmera v m2

Spolovlastnícky podiel

Druh pozemku

14

356

167/3

C

10m2

1/1

Orná pôda

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť