Obsah

Späť

65/2015 - Voľba návrhovej komisie

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2015
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 65/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

    volí:

 

     a) predsedu návrhovej komisie   :    Milana Žilinského

 

     b) členov  komisie :  Ing. Ladislava Kalinu  a  Štefana Szelleho

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Neprítomný: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 21. 9. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť