Obsah

Späť

67/2015 - Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol.

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2015
Bod č. 4: Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol.

Uznesenie 67/2015

Znenie uznesenia

      Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake :

 

     súhlasí s predajom pozemku za cenu stanovenú znalcom v katastrálnom území Veľká  Paka evidovanú

     na LV č. 356 –  pozemok parcelné  č. reg . ,,C,,192/18-zastavané plochy  a nádvoria o výmere 111 m2

     v zmysle geometrického plánu č. 33464073-62/2015  v ktorom sa jedná o novovytvorenú parcelu

     č. 192/33 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 v rovnakom podiele ¼ kupujúcim nasledovne :

     1/ Rozália Tomovičová   v podiele ¼

     2/ Ivan Németh a  Zuzana Némethová do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele ¼

     3/ Jana Tóthová v podiele ¼

     4/ Boris Lehota a Denisa Lehotová do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele ¼

Vyvesené: 21. 9. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť