Obsah

Späť

68/2015 - Predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa 21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s.

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2015
Bod č. 5: Predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa 21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s.

Uznesenie 68/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake :

  1. schvaľuje prijatie úveru zo Všeobecnej úverovej banky a.s.

      so sídlom:
      Všeobecná úverová banka
      Mlynské nivy 1
      829 90 Bratislava 25

      Identifikačné čísla a kódy banky:
      IČO: 313 20 155                                                                                                                        

      DIČ: 2020411811
      IČ DPH: SK7020000207

      zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B

      vo výške 83.776 €, s dobou splatnosti v zmysle zmluvy o úvere, na účel: predfinancovanie dotácie NFP    

      v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa 21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s.

 

      Hlasovanie : 

      za: 4

      proti :0

      zdržal sa : 1 ( Hunka )

 

  1. schvaľuje zabezpečenie úveru vystavením vlastnej blankozmenky Obce ako Dlžníka a podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzatvorenej medzi Veriteľom a Dlžníkom.

 

 Hlasovanie : 

 za: 4

 proti :0

       zdržal sa : 1 ( Hunka )

 

  1. súhlasí s úpravou rozpočtu v príslušných kapitolách príjmov a výdavkov súvisiacich s prijatím a splatením úveru a jeho príslušenstva, a poveruje starostu na podpis zmluvnej dokumentácie spojenej s úverom a zabezpečením úveru.

 

 

      Hlasovanie : 

      za: 4

      proti :0

      zdržal sa : 1( Hunka )

Vyvesené: 21. 9. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť