Obsah

Späť

69/2015 - Žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v Malej Pake

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2015
Bod č. 6: Žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v Malej Pake

Uznesenie 69/2015

Znenie uznesenia

      Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake :

a)  prekladá žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v obci  Malá Paka  na nasledujúce zasadanie

 

      b)  ukladá obecnému úradu pozvať na rokovanie zainteresované osoby

    

      Hlasovanie : 

      za: 5

      proti :0

      zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Neprítomný: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 21. 9. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť