Obsah

Späť

70/2015 - Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti SPV DÁLOVCE s.r.o.

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2015
Bod č. 7: Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti SPV DÁLOVCE s.r.o.

Uznesenie 70/2015

Znenie uznesenia

      Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake :

      a) súhlasí s tým, aby sa verejné prerokovanie navrhovanej činnosti spoločnosti SPV DÁLOVCE s.r.o.                         

      konalo spoločne s dotknutými obcami dňa 30.09.2015 o 18:30 hod v kultúrnom dome v Šamoríne.

  

      b) poveruje starostu obce doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti.

 

      c)  ukladá obecnému úradu vypracovať petičný hárok k navrhovanej činnosti

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Neprítomný: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 21. 9. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť