Obsah

Späť

71/2015 - Návrhová komisia

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.10.2015
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 71/2015: Návrhová komisia

Znenie uznesenia

 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

  volí:

 

     a) predsedu návrhovej komisie:  Alenu Kosťovú 

     b) členov  komisie: Alexandra Hunku a Ing. Ladislava Kalin

 Hlasovanie : 

 za: 7

 proti : 0

 zdržal sa : 0 

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 10. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť