Obsah

Späť

73/2015 - Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú ,a.s. na nehnuteľnosť

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.10.2015
Bod č. 4: Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú ,a.s. na nehnuteľnosť

Uznesenie 73/2015

Znenie uznesenia

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

poveruje starostu obce vypracovaním  geometrického plánu, kde bude vytýčená trasa potrebná na usadenie NN kábla k 12 BJ a ochranné pásmo, pričom veľkosť novovytvorenej parcely ako aj číslo parcely budú dopracované do zmluvy o zriadení vecných bremien.

Následne  poveruje starostu podpísaním tejto zmluvy o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú a.s. .

 

Hlasovanie : 

 za:7

 proti :0

 zdržal sa :0

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 10. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť