Obsah

Späť

75/2015 - Rušenie uznesení č. 66 a 67

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.10.2015
Bod č. 6a: Rušenie uznesení č. 66 a 67

Uznesenie 75/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

ruší  uznesenie č.66 a uznesenie č. 67

Hlasovanie : 

 za:7

 proti :0

 zdržal sa :0

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 10. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť