Obsah

Späť

76/2015 - Návrh zámennej a kúpnej zmluvy p. Rozálie Tomovičovej

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.10.2015
Bod č. 6b: Návrh zámennej a kúpnej zmluvy p. Rozálie Tomovičovej

Uznesenie 76/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje zámennú a kúpnu zmluvu s doplatením rozdielu pozemkov registra ,,C,, LV č. 356 parc. č. 192/18, rozdelené podľa geometrického plánu č. 33464073-62/2015 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 s pozemkom p. Rozálie Tomovičovej LV č. 553 pozemok  registra ,,C,,  parc. č. – orná pôda o výmere 60 m.

V súlade s § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.    138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to zámenou 60m2 a priamym predajom 37m2 za cenu 14,64 € za m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na výstavbu rodinného domu pre Rozáliu Tomovičovú, bytom Veľká Paka č. 300.

 

 Hlasovanie : 

 za:7

 proti :0

 zdržal sa :0

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 10. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť