Obsah

Späť

77/2015 - Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol.

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.10.2015
Bod č. 6c: Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol.

Uznesenie 77/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje odpredaj pozemku, ktorý je vedený na LV č. 356 –  pozemok reg. ,,C,, parc. č.: 192/18 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2 v kat. území Veľká Paka, ktorý bol rozdelený v zmysle geometrického plánu č. 33464073-62/2015 na dve časti:

1. časť p. č. 192/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2

2. časť novovytvorená p. č. 192/33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, pričom obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj druhej časti p. č. 192/33 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2  za cenu 14,64 € za m2 v rovnakom podiele ¼ kupujúcim nasledovne:

     1/ Rozália Tomovičová  , v podiele ¼

     2/ Ivan Németh a  Zuzana Némethová do bezpodielového spoluvlastníctva manželov    

         v podiele ¼

     3/ Jana Tóthová v podiele ¼

     4/ Boris Lehota a Denisa Lehotová do bezpodielového spoluvlastníctva manželov    

          v podiele ¼

V súlade s § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.    138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to  priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa na výstavbu miestnej komunikácie.

 

 Hlasovanie : 

 za: 7

 proti :0

 zdržal sa :0 

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 10. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť