Obsah

Späť

78/2015 - Žiadosť p. Zoltána Nagya

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.10.2015
Bod č. 6d: Žiadosť p. Zoltána Nagya

Uznesenie 78/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

a/zamieta  žiadosť pána Zoltána Nagya o prenájom rodinného domu  súp. č. 63 v Malej Pake z dôvodu dezolátneho stavu a nejasných vlastníckych vzťahov.

b/poveruje starostu obce na vypracovanie statického posudku na rodinný dom súp. č. 63.

 

 

Hlasovanie : 

 za: 7

 proti :0

 zdržal sa :0 

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 10. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť