Obsah

Späť

79/2015 - Cestná komunikácia Čukárska Paka smer skládka

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.10.2015
Bod č. 6e: Cestná komunikácia Čukárska Paka smer skládka

Uznesenie 79/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

poveruje starostu obce na vypracovanie geometrického plánu a projektu na opravu, na časť cestnej komunikácie parc. č.: 207, ktorá je v správe Slovenského pozemkového fondu v Čukárskej Pake smerom na skládku od rodinného domu súp. č. 23 za odbočku pri rodinnom dome súp. č. 345.

 

Hlasovanie : 

 za: 6

 proti :0

 zdržal sa :1 ( Szelle )

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Zdržal sa: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 10. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť